Cafer Tufan Yazıcıoğlu-SGK Faaliyet Raporu

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU FAALİYET RAPORU

Anayasal hak olan “Sosyal güvenlik hakkı sosyal güvenlik kurumu tarafından  yürütülen çalışmalar kapsamında vatandaşlara sunulmaktadır. Sosyal güvenlik kurumunun 2019 yılında gerçekleştirdiği önemli çalışmaları içeren faaliyet raporu kamuoyuna  sunulmuştur. 81 il müdürlüğü ve 558 sosyal güvenlik merkezi aracılığıyla hizmet verilmektedir. Sosyal güvenlik Kurumunun misyonu:

“Değişen sosyal güvenlik ihtiyacı ve risklerine karşı toplumu güvence altına alarak ; güvenilir, kaliteli, yenilikçi bir anlayışla sürdürülebilir  sosyal güvenlik hizmeti sunmak”tır.

             Kurumun vizyonu ise ;

“Yenilikçi ve insan odaklı anlayışla , topluma kaliteli hizmet sunan, sürdürülebilirliğini sağlamış, dünyada  örnek alınan, güçlü ve saygın bir kurum olmalı” dır.

            Kurumun amacı;

“Sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı etkin, adil, kolay erişebilir, aktüeryal ve mali açıdan, sürdürülebilir ,   çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemi, yürütmek” dir.

            Kurum 2019-2023 stratejik planı ile 6 adet stratejik amaç belirlemiştir.

 • Prim gelirlerini artırmak
 • Sosyal güvenliği yaygınlaştırmak
 • Sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlamadan sağlık harcamalarının sürdürülebilirliğini sağlamak
 • Kaliteli sosyal sigortacılık hizmeti vererek hizmet alan memnuniyetini artırmak
 • Kurumsal yönetim sistemini geliştirmek
 • Bilişim alt yapısını geliştirmek.

2019-2023 yıllarını kapsayan On birinci kalkınma planında sosyal güvenlik sistemi ve finasmanı başlığındaki amaç ve hedefler aşağıda yer almaktadır:

 • Sosyal sigorta prim tabanı genişletilecek, sisteme giriş kolaylaştırılacak ve denetim yoluyla sistem etkinleştirilecektir.
 • Kayıt dışı istihdam ve  kayıt dışı ücretle daha etkin bir şekilde mücadele edilecektir.
 • Prim tahsilatları artırılacaktır.
 • Sosyal Güvenlik sisteminin etkin bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.
 • Kişilerin emeklilik gelirlerinin artırılmasına teminen kamu emeklilik sistemi dışındaki diğer emeklilik sistemlerine katılım teşvik edilecektir ( tamamlayıcı emeklilik kurumlarımız kapsamı genişletilecektir )

Sigortalıların icraya verilme oranı yüzde 28,84

2019-2021 yıllarını kapsayan yeni ekonomik programda; yurtdışı borçlanma dahil borçlanma uygulamasının değerlendirileceği, yetim aylığı ödeme şartlarında norm ve standart birliğinin sağlanacağı, emeklilik aylık hesabında sigortalının hizmet süresi içinde en fazla çalıştığı sigorta süresinin esas alınacağı, kamu maliyesine olan yükü azaltmak amacıyla sosyal sigorta sisteminin yeniden düzenleneceği belirtilmiştir. 2019 yılında kurumun toplam tahsilatı 464,6 milyar TL, toplam ödemeleri ise 468,6 milyar TL  olarak gerçekleşmiştir. Sigortalıların icraya verilme oranı yüzde 28,84 dür. 2019 yılı  sonu aktif pasif oranı 11.80 dir. Nüfusumuzun yüzde 85’i sosyal sigorta kapsamındadır. Aylık alan kişi sayısının sosyal güvenlik kapsamına oranında Zonguldak yüzde 27,9 ile birinci, Sinop 27,3 ile ikinci, Bartın 25,8 oranı ile üçüncü sıradadır.

En az emekli aylığının bin lira olması sağlanmış, 2020 de bu binbeşyüz liraya çıkartılmıştır.

Rapora göre; bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, hataların önüne geçilmesi amacıyla ve vatandaş memnuniyetini esas alacak şekilde emeklilik ile ilgili kolaylaştırıcı çalışmalar yürütülmüş ve emekli aylıklarında iyileştirmeler yapılmıştır. 2019 yılı Ramazan ve Kurban bayramlarında 12 milyon emekliye toplam 21,4 milyar TL ödeme yapılmıştır. En az emekli aylığının bin lira olması sağlanmış, 2020 de bu binbeşyüz liraya çıkartılmıştır.  Kamudan emekli doktorlara ilave ödeme verilmiştir. Mübaşir kadro ünvanında bulunanların ek göstergeden yararlanması sağlanmıştır. 2022 sayılı kanun kapsamında aylık almakta iken, aynı zamanda çocuklarının ölümleri sebebiyle kurumdan ölüm aylığı bağlanan ana ve babaların bu aylıklarından feragat etmeleri halinde 2020 aylıklarını almalarına olanak sağlanmıştır. Teknik ve mevzuat çalışmaları ile  yersiz  aylık ödemelerin tespiti sağlanmıştır.

Nüfusun yüzde 99’u genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

2019  yılında toplam 383.325  kişiye yaşlılık aylığı, 10.530 kişiye malüllük aylığı, 218.171 kişiye ölüm aylığı  bağlanmıştır. Aylık ödemesi yapılan kişi sayısı Aralık 2019 itibariyle 12.977,719 kişidir. Aylık ödenen miktar 26.686.571 liradır.  Toplam 683.112 kişi yurtdışı aylık almaktadır. Branşlar itibariyle en çok maluliyet verilen hastalık yüzde 27,1 ile onkoloji, 24 ile  psikiyatri 16,4 ile nörolojidir. En fazla iş kazası İstanbul’da, meslek hastalığı Zonguldak’ta tespit edilmiştir. Nüfusun yüzde 99’u genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Rapora göre genel sağlık sigortası kapsamında dünyanın hiçbir yerinde olmayan kapsamda sağlık sigortacılığı hizmeti sunulmaktadır. Gelir testine tabi tutulmaksızın aylık asgari ücretin yüzde 3’ü oranında prim ödeyen herkes genel sağlık sigortasından yararlanabilmiştir. 2018’e göre 2019 yılı sonunda sağlık harcamaları yüzde 21 oranında artarak 110 milyar 749 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  Bunu 69.504 lirası tedavi, 39.628 lirası ilaç harcamasıdır. Tedavi giderlerinde devlet hastanelerine  46.243 lira, üniversite  hastanelerine 12.200 lira, özel hastanelere  11,061 lira ödenmiştir. 2019 yılında TBMM sinde 521 soru önergesi verilmiştir. Bunun 145 tanesi emeklilik hizmetleri ile ilgilidir. Sosyal güvenlik kurumuna faaliyetlerinde emeklilerin sorunlarının çözülmüş olmasının belirlenmesi dileğimizdir.

SGK 2019 Faaliyet Raporunu indirmek için tıklayınız.